Salgsbetingelser

Salgsbetingelsene oppdateres fortløpende og er sist oppdatert 21/6-23.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Discgolfshop AS, org. nr. 919 460 385 MVA, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Produktinformasjon

Produktbilder er som hovedregel kun for illustrasjon og fungerer som eksempler på produktet. Enkelte unntak kan forekomme ved at produktet har egne bilder som vises når ønsket variant av produktet velges. Fargevalg er veiledende og variasjon kan forekomme. Fargen «mix» er en fellesbetegnelse for produkter som ikke passer inn i standardfargene. Dette kan være disker med flere farger, eller disker hvor det er vanskelig å bestemme farge.

5. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

I tilfellet selger ikke kan levere bestilt produkt, f. eks. ved utsolgt produkt, forbeholder selger seg retten til å kansellere bestillingen. Selger vil være behjelpelig med informasjon om lignende produkter som kan tilbys i stedet.

6. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere og belaste kjøpesummen på kortet ved bestilling.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved bestilling av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

7. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Leveringstider som er oppgitt på DGshop.no må anses som veiledende. Leveringstiden er oppgitt i antall virkedager. Leveringstid og fraktkostnader varierer avhengig av leveringsmåte og størrelse og vekt på produktene. Kjøper kan til enhver tid se gjeldende leveringsmåter i siste steg i kjøpsprosessen.

Dersom kjøper vil hente ordren på selgers lager i Tønsberg, velges dette leveringsalternativet i bestillingsprosessen. Ordre kan hentes når som helst i åpningstidene. Dersom ordren ikke er hentet innen 7 dager etter gjennomført kjøp, kan ordren bli kansellert og refundert dersom kjøper har betalt.

Lagerets adresse er Jarlsberglinna 51, 3157 Barkåker.

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når kjøper, eller kjøpers representant, har fått varene levert i tråd med punkt 7.

Dersom det er skade på produktet eller feil i forsendelsen, meld fra til oss på Facebook eller [email protected] så fort du oppdager det og senest innen 3 dager etter mottak av forsendelsen. Legg eventuelt ved bilde av skaden.

9. Angrerett

Angrerettloven gir kjøper rett til å angre kjøpet. Angrefristen er 14 dager etter levering i tråd med punkt 7. Angrefristskjema og informasjon om angrerettsloven er gitt med en lenke i ordrebekreftelsen ved bestilling. Kjøper må ta kontakt med DGshop.no på Facebook eller [email protected] om angreretten skal benyttes.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert i tilnærmet samme mengde og stand som kjøper mottok den. Dersom kjøper bruker eller undersøker produktet på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens egenskaper og funksjon, kan vi trekke fra et beløp tilsvarende den påførte verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales. Et eksempel på verdireduksjon er bruksmerker på produktet.

Alle produkter skal leveres tilbake innen rimelig tid ved bruk av angreretten. Kjøper bærer kostnaden og har risikoen for transporten av varen tilbake til selger.

Selger er forpliktet til å betale tilbake det kjøper har betalt, inkludert porto for forsendelsen. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Hvis kjøper har valgt et dyrere fraktalternativ utover hva som er nødvendig for å frakte varen, vil kun det billigste fraktalternativet bli tilbakebetalt.

Tilbakebetaling skal finne sted innen 7 dager etter at selger har mottatt returen fra kjøper. Tilbakebetalingen vil skje gjennom den betalingsmetoden kjøper brukte ved bestilling, om ikke annet er avtalt eller om det finnes hinder for tilbakebetalingen.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Dersom kjøper på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som er avtalt med selger, vil disse utgiftene stå for kjøpers regning.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller.

12. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

13. Kommunikasjon

DGshop.no drives av Discgolfshop AS, org. nr. 919 460 385 MVA. Dersom kjøper har spørsmål, kontakt DGshop.no på Facebook, [email protected] eller tlf. 926 64 384.

Dersom bestillingen blir avbrutt, kan selger kontakte kjøper med påminnelse om bestillingen. Selger kan også sende ut ordre- og sendingsdokumenter, spørreundersøkelser og oppfølgnings-e-post relatert til gjennomførte kjøp.

Post- og lageraddresse

Discgolfshop AS, Jarlsberglinna 51, 3157 Barkåker